Hälsocentralen Akka

Utmärkelser

 

Akka har mottagitSLL:s kvalitetspris, 2005.

 

Akka har mottagit pris för "Årets kooperativ", 2002

Hälsocentralen Akka har fått Guldsprutan två gånger av SLL, 1992 och 2001.

Motivering för Guldsprutan 2001:

Hälsocentralen Akka har på ett kreativt och ändamålsenligt sätt byggt upp verksamheten med god tillgänglighet som sätter den enskilda patienten i centrum. Personalen månar om kontinuitet i kontakten med patienterna, särskilt för dem med långvarig läkarkontakt. Dessutom har man satsat på ett förebyggande arbete, till exempelt för riskbruk av alkohol, vilket är en viktig uppgift för primärvården.

Om oss

 

Hälsocentralen Akka är en personalkooperativt driven vårdcentral sedan 1991 som har avtal med Stockholm Läns landsting att bedriva första linjens hälso och sjukvård till listade patienter. I verksamheten ingår Husläkarmottagning med hemsjukvård och kurator, BVC, Medicinsk Fotsjukvård och primärvårdsrehab.

Verksamheten omfattar ca 40 anställda. Vi är kvalitets -och miljöcertifierade enl ISO 9001 och 14001.

Verksamhetschefen heter Björn Lindberg, han tillträdde augusti 2014.

Verksamhetspolicy

Hälsocentralen Akkas verksamhetspolicy innefattar ambitioner ur miljö, kvalitets- och arbetsmiljösynpunkt:

Kvalitetsarbetet följer specificerade krav i förfrågningsunderlag från Hälso och sjukvårdsnämndens förvaltning samt Hälso och sjukvårdslagen, HSL.

Kraven som helhet innefattar att vården skall vara patientorienterad, kunskapsbaserad och kostnadseffektiv. Arbetet med förbättring av kvalitetsledningssystemet sker kontinuerligt och genomsyrar hela verksamheten.

Kvalitetsmålen för verksamheten är att erbjuda god tillgänglighet och i linje med uppdraget bedriva säker primärvård.

För att långsiktigt förbättra miljön ökar vi vår miljökompetens och tar hänsyn till miljön i våra beslut i verksamheten. Vi verkar för en god, utvecklande och trivsam arbetsmiljö och arbetar systematiskt för att förebygga ohälsa och olyckor.

Vi följer och tillämpar lagar och förordningar som berör vår verksamhet. Ser det som en del i vårt arbete att ständigt förbättra ledningssystemet. Ekonomin ska vara i balans och varje år bära sina egna kostnader.

 

 

Vi är kvalitets och miljöcertifierade

 

Kvalitetscertifierade

Hälsocentralen Akka är sedan 15 april 2013

kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 

Miljöcertifierade

Hälsocentralen Akka är sedan 28 februari 2007

miljöcertifierat enligt ISO 14001.

 

Hälsocentralen Akka © 2015

Vi reserverar oss för eventuella informationsfel.